top of page

Algemene Voorwaarden  

 

Deze website is eigendom van Eva Verween                                                   
Jan De Lichte 24, 9090 Melle
Telefoon: +32 472 06 80 24
E-mail: eva.verween@elpida.be

Ondernemingsnummer: BE0743842124​

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Elpida - Eva Verween of rechthoudende derden.
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Elpida - Eva Verween.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, medisch, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Eva Verween levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Elpida - Eva Verween de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Elpida - Eva Verween kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Elpida - Eva Verween geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Elpida - Eva Verween kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Elpida - Eva Verween verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Elpida - Eva Verween garandeert de beste service met de informatie waarover ze beschikt en het gebruik van de gepaste technieken. 
Er worden geen medische diagnoses gesteld of medicatie voorgeschreven. 

Alle activiteiten van Elpida - Eva Verween hebben tot doel informatie, educatie en inzicht te verstrekken waarmee cliënten hun leven naar best vermogen kunnen inrichten en zichzelf effectiever kunnen helpen. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, voor bevredigende resultaten, omdat het onmogelijk is om menselijk gedrag of naleving te garanderen. Daarom worden er geen terugbetalingen voor gegeven. De cliënt begrijpt dat verandering zijn of haar verantwoordelijkheid is. Elpida - Eva Verween wordt louter beschouwd als een adviseur, gids of facilitator in het proces.
De activiteiten van Elpida - Eva Verween zijn geen alternatief voor medische begeleiding komen niet in aanmerking voor terugbetaling door het ziekenfonds.

Artikel 1. Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Elpida of op  alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In deze algemene voorwaarden wordt naar Eva Verween verwezen als "de coach" of de "opdrachtnemer".
Met de "de klant" wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee Eva Verween een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met "coachee".

Elpida - Eva Verween behoudt zich het recht de "Algemene Voorwaarden" op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
   

 • Artikel 3. Offertes

 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.

 • Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
   

 • Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.
   

 • Artikel 5. Contractduur en opzegging

 • Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
   

 • Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
   

 • Artikel 7. Geheimhouding

 • Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 • Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.
   

 • Artikel 8. Betaling

 • Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren via de online betalingsmodaliteiten op de website, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.

 • Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

 • Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.

 • Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

 • Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
   

 • Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.

 • Opdrachtgever geeft voorkeur aan multidisciplinaire samenwerking en vraagt hiervoor schriftelijke toestemming via het document "Informed Consent", zodat coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf te melden aan de coach.

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   

 • Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

 • Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachinggesprek of -traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.
  Voor hypnose geldt dat wanneer de voorbereiding voor de sessies reeds gestart of voltooid was, en het traject door een van beide partijen geannuleerd wordt, de voorbereiding alsnog dient betaald te worden door de opdrachtgever. Hiervoor kan tot 250€ in rekening gebracht worden door de opdrachtnemer.)

 • De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.

 • Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.

 • Bij annulering binnen de 4 weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.

 • Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

 • Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 24u is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
  Hypnosesessies kunnen maximaal twee maal verplaatst worden door de opdrachtgever binnen de 2 maanden na het vastleggen van de eerste van twee sessies, mits de opdrachtgever 24u op voorhand een ander tijdstipt aanvraagt.
  Hypnosesessies kunnen nadat de voorbereiding ervan gestart of voltooid is enkel worden geannuleerd door de opdrachtgever mits betaling van een vergoeding tot 250€. Zie ook 1.

 • Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 • Digitale opleidingen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 • Artikel 11. Persoonsgegevens

 • Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten.
   

 • Artikel 12. Geschillen

 • Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.

 • Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Gent.

 • bottom of page