top of page

Algemene voorwaarden​

De algemene voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van diensten bij Eva Verween (Praktijk Elpida). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Eva Verween (Praktijk Elpida).

1. Algemeen

Praktijk Elpida en de daaraan gekoppelde dienstverlening is opgericht door Eva Verween  en ingeschreven onder KBO 0743842124 met als doel diensten te verlenen in het domein van hypnotherapie, training, coaching, reiki en diverse daaraan verwante opdrachten.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en trajecten die worden voorzien door Eva Verween (Praktijk Elpida) en op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van diensten van Eva Verween (Praktijk Elpida) deze "algemene voorwaarden" goed te lezen.

 

3. Annuleren

 • Coaching, Rewind en Reiki

  • Je kan een coaching of Rewind sessie annuleren tot 24 uur voor de aanvang van de sessie.
   Dit kan zowel telefonisch (laat een voicemail na als ik niet opneem of stuur een sms) als per e-mail.

   Vanaf 05/07/2023 rekenen betaalproviders Eva Verween (Praktijk Elpida) 15€ kosten aan per terugbetaalde transactie.
   Vanaf dan is kosteloos annuleren dus niet meer mogelijk, ook al gebeurt de annulatie minstens 24u voor aanvang.
   Er wordt daarom vanaf 05/07/2023 bij annulatie 15€ ingehouden van het terug te betalen bedrag.

    

  • Bij laattijdig verwittigen (minder dan 24u voor de aanvang van de geplande sessie) of niet opdagen is Eva Verween (Praktijk Elpida) genoodzaakt om de volledige sessie aan te rekenen aangezien ze die tijd reserveerde.
   Als de sessie nog niet vooraf betaald werd zal je via e-mail een factuur ontvangen.
   Als de sessie wel vooraf betaald werd, is er geen terugbetaling.

    

 •  Hypnotherapie

  • Vooraleer je voor je 1ste hypnosesessie komt, heeft Eva Verween (Praktijk Elpida) al vele uren geïnvesteerd in de voorbereiding van jouw persoonlijke thema. Daarom kunnen hypnosesessies wel verplaatst worden (maximum 2 maal binnen 2 maanden na de eerste sessiedatum), en eveneens op voorwaarde dat je minstens 24u op voorhand verwittigt, maar ze kunnen niet kosteloos worden geannuleerd.

  • Wens je toch te annuleren of als uitstel afstel wordt, dan zal je een factuur ontvangen per e-mail ten belope van de kostprijs van het aantal sessies dat je wenst te annuleren, als de sessie(s) nog niet vooraf betaald werd(en).
   Als de sessie(s) reeds vooraf betaald werd(en), is er geen terugbetaling, gezien het maatwerk betreft.

 • Overmacht

  • In geval van overmacht kan, mits het voorleggen van een medisch attest, je sessie kosteloos worden verplaatst (ze kan niet kosteloos worden geannuleerd.)
   Hiervoor vraag ik je om dit telefonisch te melden (laat een voicemail na, als ik aan het werk ben neem ik niet op) en om de nodige stukken per e-mail door te sturen. 

    

 • Eva Verween (Praktijk Elpida) heeft het recht om zonder opgave van reden begeleiding of andere opdrachten te weigeren of te annuleren, in welke gevallen de cliënt/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling (met uitzondering van hypnotherapie, waarvoor bovenvermelde regels gelden).

   

4. Tarieven

Voor aanvang van de behandeling of het afnemen van een dienst is het aan te bevelen dat de cliënt op de hoogte is van de tarieven. Deze zijn steeds hier te raadplegen: tarieven

 

Het tarief is verschuldigd voor aanvang van de prestaties of direct bij de eerste afspraak ter plaatse.

Betaling ter plaatse kan cash, via QR-code of betaalterminal.
Online afspraken dienen steeds voor aanvang betaald te zijn.

Op facturen die niet binnen de betalingstermijn betaald worden, zal per 14 dagen een verwijlsintrest worden toegepast van 10% op het totale factuurbedrag. Het factuurbedrag wordt bij niet-betaling per 14 dagen met deze verwijlinterest van 10% verhoogd.

Elke betalingsherinnering zal worden gefactureerd aan 25€ per herinnering.

Er is geen terugbetaling van eender welke geleverde prestatie of aangekocht online programma/hulpmiddel.

5. Veiligheid

Eva Verween (Praktijk Elpida) draagt zorg voor een veilige setting waar gewerkt kan worden aan persoonlijke processen. 

Eender welke vorm van geweld, intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de begeleiding en indien nodig zal er melding gemaakt worden bij de politie.

6. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Eva Verween (Praktijk Elpida) en de cliënt wordt besproken, blijft vertrouwelijk.
Voor overleg met derden, inclusief andere hulpverleners, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. 
 

Lees ook de privacyverklaring.

 

7. Aansprakelijkheid

Resultaten kunnen per cliënt verschillen.

Er is geen therapeut of coach die een eindresultaat kan garanderen, net zo min als een arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut garanties kan geven voor zijn/haar behandelingen.

Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch.

Het resultaat is het gevolg van verantwoordelijkheid opnemen, toewijding aan je doelen, eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en acties ondernemen.

Eva Verween (Praktijk Elpida)  garandeert de cliënt een middelenverbintenis en dat ze de cliënt naar beste kennen en kunnen zo goed mogelijk zal begeleiden en daarbij handelen met de grootst mogelijke integriteit.

Eva Verween (Praktijk Elpida) is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. 

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Eva Verween (Praktijk Elpida) heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte:

 • dat Eva Verween (Praktijk Elpida), geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners

 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines

 • dat de activiteiten van Eva Verween (Praktijk Elpida) geen vervanging zijn voor de behandelingen van een arts en/of specialist.

 • dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Eva Verween (Praktijk Elpida) nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere artsen en specialisten

 • dat cliënt niet stopt met zijn/haar medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, andere artsen en/of specialisten

 • dat cliënt begrijpt geen enkele van de diensten die Eva Verween (Praktijk Elpida) aanbiedt een vervanging zijn voor medische zorg

8. Copyright

Deze website en alle inhoud zijn eigendom van Eva Verween (Praktijk Elpida).

Eva Verween (Praktijk Elpida) behoudt zich het recht voor om de inhoud op eender welk moment te wijzigen.


Eva Verween (Praktijk Elpida) behoudt te allen tijde alle rechten op alle door haar gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, e-books, video's, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.


Het is niet toegestaan om de inhoud van Eva Verween (Praktijk Elpida) programma's, website, bestanden of delen daarvan te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Eva Verween (Praktijk Elpida). 

9. Professionele ontwikkeling

Eva Verween (Praktijk Elpida) draag zorgt voor continue professionele ontwikkeling, zoals regelmatige bijscholing, zorgvuldige administratie- en dossierverwerking en deelname aan intervisie en supervisie.
Eva Verween (Praktijk Elpida) is lid de Belgische Beroepsvereniging van Therapeuten en Coaches..

10. Toepasselijkheid

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.

Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Gent.

bottom of page