top of page
Image by Riho Kitagawa

Over Elpida
en over Eva

Eva Verween - Holistisch therapeut en Reiki master
Het verhaal achter Elpida

 

 

"Ελπίδα" betekent "hoop" in het Grieks. 


Hoop is het geloof dat je toekomst beter is dan vandaag en dat je daar zelf kan voor zorgen.

 

In februari 2020 heb ik Elpida initieel opgericht om hoop, advies en hulp te bieden aan
mensen die geconfronteerd worden met narcisme, narcistisch misbruik, stress,
trauma en angst in het algemeen.

Ik ben zelf een overlever van narcistisch misbruik en familiaal geweld (in vele vormen, zowel fysiek als verbaal, psychologisch, ...) en ik ben ervan overtuigd dat je narcistisch gedrag en geweld zelf moet beleefd hebben om ten volle te kunnen voelen wat het met een mens doet.


Maar ik werk intussen veel ruimer dan dat. 


Ik blijf bijscholingen volgen om mijn "repertoire" waarmee in mensen kan helpen, uit te breiden.
Mijn resem opleidingen vind je onderaan deze pagina.

Maar een mens is meer dan kennis...
 

Onder het motto (en advies dat ik al mijn cliënten geef...) ben ik zelf ook teruggekeerd naar mijn eigen kern, en dat is Reiki. Reiki heeft zowat mijn leven gered in 1998 toen mijn vader overleden is. Mijn verdriet was onpeilbaar en toen heb ik Reiki ontdekt. Sindsdien leef ik naar de Reiki principes en sinds ik Elpida opgestart heb, heb ik mij in de voorbije jaren zelf bekwaamd in de verschillende Reiki niveaus en heb ik de graad van gecertifieerd en ingewijd Master & Teacher behaald (Shinpiden).

Wat kan ik voor je betekenen?

Je kan bij mij terecht voor hulp bij trauma en angsten, al dan niet door narcisme, en ik kan je ook helpen om een brede waaier aan gedragsveranderingen te realiseren.

Ook alle klachten die stress-gerelateerd zijn, daar weet ik raad mee. 

Mijn praktijk is gebaseerd op veiligheid, empathie, begrip en groei.

Ik hanteer een holistische en salutogene visie. 
"Holistisch" wil zeggen dat ik jou zie als één geheel van lichaam, geest, emoties en omgeving.
"Salutogeen" betekent dat ik bekijk hoe ik jouw leven beter kan maken en je levenskwaliteit verhogen (zonder te zoeken naar defecten en gebreken aan jou).


Mijn aanpak is gestoeld op theoretische kennis en praktijkervaring.
Polyvagaaltheorie (Stephen Porges) is de basis van alles wat ik doe.

Letterlijk elke modaliteit die ik toepas, communiceert veiligheid naar je lichaam en geest.

Alle modaliteiten die ik toepas, zijn gericht op je tot rust brengen, helen wat geheeld moet worden, verbetering van je levenskwaliteit, je naar de staat van "flow" brengen, je zenuwstelsel reguleren en je krijgt van mij de tools om dit zelf te doen. Er wordt bij mij weinig gepraat, maar veel gedaan...


Je vindt deze  aanpak terug in alle modaliteiten die ik toepas en die werken ook synergetisch samen.
Ze versterken en ondersteunen elkaar.

Ik bekijk elke persoon als een uniek individu en geniet ervan om iedereen te ondersteunen in wat hij of zij specifiek nodig heeft.

Je krijgt van mij een aanpak op maat van jouw noden, gaande van advies en informatie m.b.t. omgaan met jouw specifieke context tot hulp bij helen van trauma door narcistisch misbruik, ouderverstoting en alles daartussen.

Mijn gedegen theoretische en praktische kennis van narcisme en de neurobiologie van hechting, stress, relationeel geweld, (complex) trauma, polyvagaaltheorie, Ericksoniaanse hypnose, somatisch traumawerk, integratieve geneeskunde en Reiki zet ik in om jou te helpen herstellen, je veerkracht te vergroten en je te laten groeien van binnenuit.

 

Ik benadruk graag dat alles wat ik doe aanvullend is op de klassieke geneeskunde en deze niet vervangt. Wanneer jij klassieke medische hulp nodig hebt, dan moet je deze ook zoeken.
 

Ik kijk er alleszins naar uit om jou te mogen helpen met mijn kennis en kunde.

Met liefde en warmte,

Eva 

Mijn waarden

 1. Ik vind het ethisch niet verantwoord om over trauma te praten vooraleer je je emoties errond kan reguleren. Praten over trauma doet herbeleven en dat kan hertraumatiseren.
  Praten lost trauma niet op.
  Daarom gebruik ik de Rewind Techniek bij trauma, eventueel in combinatie met Health & Wellness Coaching (die de 4 peilers aanpakt die lijden onder stress en trauma) en Ericksoniaanse hypnose.
  We herbeleven hier niet.

   

 2. Psycho-educatie m.b.t. stress en trauma vind ik belangrijk.
  We zijn zoogdieren en we reageren als zoogdieren op stress.
  Trauma is een biologisch correcte en voorspelbare reactie op te grote en/of langdurige stress.
  Je organisme zoekt eerst allerlei manieren om de stress draaglijk te proberen houden en om te blijven functioneren, maar op een gegeven moment zijn de aanpassingsmogelijkheden van je organisme uitgeput. En jij zelf ook.

  Ik vind het belangrijk dat je stress een trauma niet als een zwakte van jezelf ziet en daarom verklaar ik haarfijn de biologie achter je heel normale, voorspelbare, biologische symptomen van stress en trauma.

   

 3. Trauma-geïnformeerd werken. 
  Jij hebt altijd de controle over wat er gebeurt tijdens de sessies,
  je mag steeds onderbreken, ook tijdens hypnosesessies en rewind sessies.
  Ik volg en ondersteun jou. Niets moet.

   

 4. Ik waardeer absolute eerlijke feedback van jouw kant over wat voor jou goed werkt en wat niet. Je helpt jezelf door die feedback te geven.
   

 5. Mijn praktijkruimte is een veilige ruimte waarin alles kan gezegd en geuit worden. Alles blijft tussen die vier veilige muren en tussen jou en mij.

 

Mijn achtergrond​

Ik ben altijd een zoeker naar wijsheid geweest.

Reeds van in mijn kindertijd wou ik bovenal mijzelf en anderen begrijpen. Van nature ben ik passioneel nieuwsgierig en leergierig.

Na mijn studies ben ik dus nooit gestopt met verder studeren.

En ik zal daar ook nooit mee stoppen, een mens is nooit af. 

 

Door middel van literatuur, intense studie, ervaringsgerichte opleidingen en voortdurende bijscholing heb ik mij verdiept in narcisme en in de invloeden van stress en trauma op het hele "mens-zijn".
Door regelmatig bijscholingen te volgen, breidt mijn "repertoire" waarmee ik jou kan helpen, steeds uit.

Ik integreer volgende opleidingen in mijn werk:

 • Reiki Master/Teacher (Shinpiden in Usui Ryoho Reiki)

 • Mastering IFS for Clinical Challenges: Resolving Trauma, Anxiety, Attachment Injuries, Addiction & More (Richard C. Schwartz, Deran Young, Frank Anderson & Gabor Maté, PESI)

 • The Neurobiology of Trauma (NICABM - Porges, van der Kolk e.a.)

 • Why the Vagal System Holds the Key to the Treatment of Trauma (NICABM - Porges, van der Kolk e.a.)

 • Trauma and The Sensory System (Arizona Trauma Institute)

 • Trauma and Inflammation (Arizona Trauma Institute)

 • Health and Wellness for Trauma (Arizona Trauma Institute)

 • Suicide Risk Assessment and Intervention in Clinical Practice (Arizona Trauma Institute)

 • Peter Levine's Somatic Experiencing Step by Step (Peter Levine, Psychotherapynetworker)

 • Treating the Effects of Childhood Sexual Abuse and Incest (Arizona Trauma Institute)

 • 4th International FJC Conference on Intimate Terror (EFJCA)

 • Ouderverstoting - Begeleiden van (dreigende) contactbreuken (Ute Coudyser, Alvera en Vives)

 • Ouderverstoting en geweld (Ute Coudyser, Alvera en Vives)

 • Ouderverstoting - Diagnostiek (Ute Coudyser, Alvera en Vives)

 • De MASIC-methode (Corine de Ruiter, Maastricht University)

 • Finding Safety in Your Nervous System (Deb Dana, Transformation Lab)

 • How to Work with the Part of Trauma That Your Client Can’t Verbalize (NICABM)

 • Creating Safety & Stability, Establishing a Foundation for Healing (Arizona Trauma Institute)

 • Certified Family Trauma Professional (CFTP) (Arizona Trauma Institute)

 • Advanced Master Program on the Treatment of Trauma (NICABM)

 • How to Target the Limbic System to Reverse Trauma’s Physiological Imprint (NICABM)

 • MEMI (Multichannel Eye Movement Integration - Arizona Trauma Institute)

 • Polyvagal Theory: Neural Exercises for Safety and Social Connection (Stephen Porges, Embodied Philosophy)

 • Trauma Competency for the 21st Century (Forward Facing Institute)

 • NLP Master Practitioner (ABNLP)

 • NLP Hypnotherapy (Ericksoniaanse hypnose - ABHNLP)

 • Uncommon Hypnosis (Uncommon Practitioners)

 • Uncommon Hypnotherapy (Uncommon Practitioners)

 • Uncommon Psychotherapy (Uncommon Practitioners)

 • Precision Hypnosis (Uncommon Practitioners)

 • The Rewind Technique (Uncommon Practitioners)

 • The Polyvagal Theory: Manage Anxiety, Trauma & Autism (MindBody Breakthrough)

 • Certified Clinical Trauma Specialist (CCTS) (Arizona Trauma Institute)

 • Advanced Trauma Treatment of Complex PTSD (Arizona Trauma Institute)

 • Trauma Treatment for Children - Taming the Dragon (Arizona Trauma Institute)

 • Positive Psychology Practitioner (Life Success Academy)

 • Mindful Parenting Practitioner (Life Success Academy)

 • Mindfulness (YogaLAP)

 • Trauma-informed yoga (Arizona Trauma Institute)

 • Het helen van je innerlijke kind (Dr. Karen E Wells)

 • Neurobiologie van hechting en relationeel geweld (Arizona Trauma Institute)

 • Helen van familiaal en relationeel trauma (Arizona Trauma Institute)

 • Relationeel en fysiek geweld (Arizona Trauma Institute)

 • Neurofysiologie en de stress-respons (Arizona Trauma Institute)

 • De neurowetenschap van hechting (Arizona Trauma Institute)

 • Adem en de zelfregulatie van je fysiologische staat (YogaLAP)

Ik volg de leer van Judith Herman, Pete Walker, Bessel van der Kolk, Stephen Porges en Deb Dana en Gabor Maté m.b.t. trauma en hanteer een salutogene aanpak.

Ik ben lid van de Belgische Beroepsvereniging Therapeuten en Coaches en van de internationale "TII Master Healing Community" van het Arizona Trauma Institute. Missie van deze community: "to support professionals in the cutting-edge practices of freeing people from the impact of trauma, toxic stress and adversity."

Waar mag ik jou bij helpen?

Heel hartelijk,

Eva

ABNLP Logo
bbtclogo2021.png
Reiki Master.png
bottom of page